LEJEVILKÅR
Hos TotalStillads

Download Lejevilkår


Standardlejevilkår af maj 2009 for medlemmer af Dansk Byggeri, Stilladssektionen:

1. Tilbudsgrundlag

For tilbud gælder "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

i bygge- og anlægsvirksomhed" af 10. december 1992 (AB 92) med

nedennævnte tilføjelser og fravigelser. Ved anvendelse af AB 92 skal

"entreprenøren" forstås som udlejer og lejer forstås som "bygherren".

Endvidere gælder Dansk Byggeris standardforbehold af maj 2008.

Det forudsættes, at lejer stiller velfærdsforanstaltninger til rådighed

for udlejers ansatte i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende

steder.

Såfremt den i tilbudet angivne leveringstid for arbejde og materiel

ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre

ordrer indkommet inden modtagelse af accept, optages der

forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til

et resultat, forbeholder udlejer sig helt eller delvist at træde tilbage

fra sit tilbud.

Ved udlejning uden opstilling betales ud over tilbudsbeløbet /

daglejen gebyr for udlevering og modtagelse af stilladset samt

transportudgifter.

Medlemmer af Dansk Byggeri, Stilladssektionen er pligtige at

anmelde tilbud til foreningen.

2. Brug og opstilling

Stilladset er kun beregnet til brug for de formål, der er anført i tilbudet

og på ibrugtagningsskiltet.

Stilladser, der opstilles af udlejer, må først tages i brug, når stilladset

af udlejer er meldt klar til brug.

Det er ikke tilladt lejer af stilladset at fremleje eller udlåne stilladset til

tredjemand uden udlejers tilladelse.

Det er ikke tilladt lejer at ændre eller ombygge et af udlejer opsat

stillads, herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller mv.

Specielt gøres opmærksom på, at anvendelse af kemiske væsker,

der kan virke skadelige på stilladsmateriellet, kun er tilladt med

udlejers skriftlige tilladelse.

Såfremt misbrug af stilladset konstateres, er udlejer berettiget uden

varsel at opsige lejemålet og nedtage stilladset for lejers regning.

Let facadestillads opstilles, medmindre andet er aftalt, med en

afstand af 2 meter mellem stilladsetagerne uanset vindueshøjder

mv., og bredden er maksimalt 70 cm.

Med hensyn til tilladelige maksimale belastninger henvises til

gældende love og regler.

Det forudsættes, at arealet, hvor stilladset skal opsættes, ligesom

tilkørselsvejen er ryddet, planeret og tilstrækkelig bæredygtig, jf.

nedenfor pkt. 4, afsnit 2.

3. Lejeperiode, sted for modtagelse og aflevering af det lejede

Lejen beregnes med 7 dage pr. uge, uanset eventuelt vejrlig, ferier

og flyttedage. Minimumsleje 3 dage.

a. Stillads, der udlejes uden montering:

Udlejningsperioden regnes fra og med den dag stilladset

forlader udlejers plads og løber til og med den dag, stilladset

modtages på udlejers plads i ubeskadiget og rengjort stand.

Se endvidere ovenfor pkt. 1, afsnit 4.

b. Stillads, der monteres og demonteres af udlejer:

Udlejningen begynder og slutter på monteringsstedet, dog først

når stilladset er ryddet og rengjort. Såfremt misbrug af stilladset

konstateres, er udlejer berettiget i henhold til pkt. 4 uden varsel

at opsige lejemålet og nedtage stilladset for lejers regning.

Udlejningsperioden regnes fra og med den dag, det lejede

stilles til lejers disposition i arbejdsklar stand og ophører, når det

med 2 arbejdsdages varsel er afmeldt til udlejers kontor.

4. Risiko, ansvar og eftersyn

I lejeperioden bærer lejer over for udlejer fuldt og helt risikoen og

ansvaret for skader på det lejede materiel, ligesom lejer hæfter for

bortkommet materiel. Indtræffer der forhold, som lejer efter

ovenstående hæfter for, betales der leje af materiellet - med fradrag

for udlejers eventuelle sparede udgifter - indtil erstatning herfor er

ydet til udlejer.

Lejer bærer endvidere risikoen for skade på tilkørselsveje,

overfladebelægninger, underjordiske installationer og lignende, som

skyldes, at forudsætningerne nævnt ovenfor i pkt. 2, sidste afsnit,

ikke har været opfyldt.

Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage det i henhold til

lovgivningen sikkerhedsmæssige eftersyn af stilladset, herunder

f.eks. at føre tilsyn med, at fastgørelser og konsoller mv. ikke løsnes

eller fjernes. Det lovpligtige eftersyn skal foretages af en sagkyndig

og påføres ibrugtagningsskiltet. Med hensyn til eventuel retablering

henvises til pkt. 2.

Ved opsætning af net og presenninger gælder særlige

ansvarsforhold, hvorom der henvises til særskilte angivelser i

tilbudet. Vedrørende forsinkelse henvises til pkt. 6.

5. Forsikringsforhold

For at sikre den forsikringsmæssige dækning for skader på det

lejede, bortset fra rullestilladser, er der af udlejer tegnet en all-risk

forsikring med en selvrisiko. Størrelsen af selvrisikoen, som vil blive

opkrævet hos lejeren i tilfælde af skade, vil fremgå af det konkrete

tilbud. Ved fakturering vil der ud over entreprisesummen blive påført

et beløb til dækning af udgifterne ved denne forsikring. Bidragets

størrelse vil fremgå af det konkrete tilbud. Lejer kan på forlangende

få udleveret kopi af forsikringsvilkårene.

Medlemmer af sektionen har tegnet erhvervs- og

produktansvarsforsikring i anerkendt selskab med en maksimum

dækning. Størrelsen på maksimumdækningen vil fremgå af det

konkrete tilbud.

Ifølge forsikringsselskabernes praksis dækkes skader på fast

ejendom (ruder, skilte og andet fast tilbehør mv.) primært af

ejendommens forsikring og sekundært af udlejers ansvarsforsikring.

Uanset udlejer måtte være ansvarlig for en skade sket på fast

ejendom, skal skaden derfor altid af skadelidte anmeldes til

ejendommens husejerforsikring.

6. Forsinkelse

Udlejer er berettiget til tidsfristforlængelse, når det følger af AB 92,

§ 24, samt når:

*Nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig forhindrer eller

forsinker arbejdet.

*Arbejdet standses eller sinkes af offentlige påbud eller forbud fra

Arbejdstilsynet, der ikke klart og udtrykkeligt følger af lovgivning,

myndighedsanvisninger, reglementer eller tilsvarende alment

gældende retningslinier.

Ved krav fra lejer i tilfælde af udlejers ansvarspådragende forsinkelse

- jf. AB 92, § 25, stk. 1 - betaler udlejer en dagbod på 1 o/oo pr.

arbejdsdag af kontraktsummen ekskl. moms. Ved aftaler om dagleje

er beregningsgrundlaget den samlede leje ekskl. moms for den ved

tilbudet forudsatte lejeperiode. Kan bod ikke fastlægges efter

ovenstående retningslinier, betaler udlejer erstatning efter dansk rets

almindelige regler, dog maksimalt et beløb svarende til leje for den tid

forsinkelsen varer.
7. Sikkerhed

Udlejer stiller kun sikkerhed, såfremt der særskilt fremsættes skriftligt

påkrav herom, og såfremt lejer ligeledes stiller sikkerhed over for

udlejer. Udlejers sikkerhed ophører i så fald 10 arbejdsdage efter

lejeperiodens udløb, jf. pkt. 3, medmindre lejer forinden skriftligt har

fremsat krav i anledning af aftaleforholdet. Lejer betaler særskilt de

ved sikkerhedsstillelsen forbundne udgifter, når påkrav om sikkerhed

er fremsat efter tilbudsafgivelse. I øvrigt gælder bestemmelserne i

Dansk Byggeris standardforbehold af maj 2008.